Od 1.10.2014 začína projekt „SPOLOČNÉ BREHY - ochrana ohrozených vtáčích kolónií  na oboch stranách Bielych Karpát“. Projekt sa zameriava na kolóniové druhy - brehuľa hnedá (Riparia riparia) a včelárik zlatý (Merops apiaster), na ich monitoring, popularizáciu a zlepšenie hniezdnych podmienok. Vedúci partner projektu je SOS/BirdLife Slovensko, hlavný cezhraničný partner je OS Krok. Hlavným cieľom projektu je prinavrátenie vybraných druhov vtákov do území NATURA 2000 a do ďalších významných lokalít, ktoré v minulosti opustili kvôli nedostatočnej a nevhodnej ochrane. Zároveň prebehne podrobné zmapovanie a udržanie, prípadne zvýšenie populácie cieľových druhov  na tých lokalitách, kde sa v projektovom území vyskytujú, no nemajú na nich optimálne, resp. vhodné podmienky pre hniezdenie v dôsledku nevhodného alebo absentujúce manažmentu v minulosti.