(Riparia riparia)

 

Lastovičkovitý vták menší ako vrabec. Obýva Severnú Amerikou a Euráziu. V Európe obýva nepravidelne celý kontinent. Hniezdna populácia brehulí na Slovensku bola v roku 2002 odhadovaná na 10 000-20 000 párov. Obýva väčšiu časť Slovenska od nížin až po širšie údolia Karpát (do 700m nadmorskej výšky). Jej rozšírenie je však ostrovčekovité, viazané na otvorenú krajinu s výskytom vhodných miest na hniezdenie – strmých hlinito-piesočných stien. Brehule hnedé zimujú južne od Sahary, vo východnej a južnej Afrike. K nám prilieta obvykle od druhej polovice apríla až do začiatku mája. Jesenný odlet je roztiahnutý od augusta do septembra. Počas ťahu je možné brehule pozorovať aj na vodných tokoch kde nehniezdi.

 

Hniezdenie                                

Hniezdnym prostredím sú kolmé steny prírodného aj umelého pôvodu, do ktorých si vyhrabáva hniezdne nory dlhé priemerne 60 cm (od 30 do 120cm), na konci ktorej je hniezdna kotlinka. Vytvára kolónie, v minulosti až tisíce párov, dnes maximálne stovky párov. Hniezdne prebieha od začiatku mája, vrchol dosahuje na konci mája. Znášajú od 4 do7 vajec v priemere však 5, ktoré sú čisto biele, bez škvŕn. Mláďatá sa liahnu po 14-15 dňoch, kedy na znáške sedia obaja rodičia. Hniezdo opúšťajú v priemere po 18-19 dňoch.

 

Potrava

Živí sa výhradne živočíšnou potravou, chytá drobný hmyz, ktorý lieta alebo je unášaný vetrom. Veľmi zriedka zbiera potravu za letu aj v vodnej hladiny.   

 

Ohrozenie

Hlavná príčina ohrozenia kolónii brehulí je degradácia hniezdnych stien. Zarastanie náletovými drevinami a zosýpanie. Steny, ktoré sa nachádzajú v aktívnych pieskových lomoch sú ohrozované priamym odťažením kolónie počas hniezdia, ale aj svahovaním stien tak, že brehule už nenachádzajú vhodné podmienky na hniezdenie. Zmeny vodného režimu a strata dynamiky riek ohrozuje steny, ktoré sa nachádzajú v riečnych brehoch. Nižšie umiestnené diery brehulí alebo aj celé steny, ktoré sa už začali zosýpať, bývajú vyhrabávané líškami, jazvecmi, alebo sú atakované inými predátormi.

 

Opatrenia

Opatrenia na udržanie, prípadne zlepšenie aktuálneho stavu populácie brehule hnedej by mali byť zamerané na pravidelný monitoring - zaznamenávať aktuálny stav v existujúcich kolóniách, na vhodných lokalitách pravidelným monitoringom dohľadávať nové kolónie. Zabezpečiť náležitú ochranu kolónií, ktoré sa nachádzajú vo fungujúcich pieskovniach prostredníctvom konania orgánu ochrany prírody tak, aby nedošlo k ohrozeniu hniezdnych stien. Zabezpečiť náležitú ochranu kolónií, ktoré sa vytvárajú počas stavby v základoch domov, prostredníctvom konania orgánu ochrany prírody tak, aby nedošlo k ohrozeniu hniezd. Zabezpečiť náležitú ochranu kolónií nachádzajúcich sa v brehoch riek tým, že sa zabráni ich likvidácii a zasýpaniu pri spevňovaní brehov a zabezpečiť obnovu stien v prípade niekoľkoročnej absencie povodní. Všetky hniezdne steny ohrozené zarastaním náletovou vegetáciou a zosýpaním materiálu steny pravidelne minimálne 1 x ročne kontrolovať a podľa potreby, minimálne však 1 x za 3 roky, odstraňovať náletovú vegetáciu a/alebo ich skolmiť a odstrániť zosunutý materiál stien ideálne pred príletom druhu zo zimovísk prípadne v jesennom, zimnom období. V prípade úplného zániku vhodných hniezdnych lokalít bez možnosti zlepšenia inštalovať umelé hniezdne steny.

 

Výskum a monitoring

Druh obýva väčšiu časť Slovenska, pričom je ostrovčekovito rozšírený a viazaný na otvorenú krajinu s výskytom vhodných miest na hniezdenie - kolmé či strmé hlinitopiesočnaté steny. Ide o metodicky nenáročný, ľahko určiteľný druh. Sčítanie hniezdnej populácie na lokalite prebieha kombináciou vzorkovej kontroly obsadenosti dostupných nôr, podľa stavu vchodu do nory odhad počtu obsadených nôr a sledovania záletu jedincov do nôr.

 

Špecifiká monitoringu brehule riečnej:

Vzhľadom na obvykle koloniálne hniezdenie v ľahko identifikovateľnom a plošne málo rozšírenom špecifickom prostredí ide o metodicky nenáročný, ľahko určiteľný druh. Brehuľa je charakteristická medziročne pomerne výraznými zmenami v početnosti na hniezdiskách i počte obsadených miest v závislosti na dostatku vhodného hniezdneho prostredia, ale aj úspešnosti hniezdenia v predchádzajúcich rokoch, či mortalite v mimohniezdnom období. Z týchto dôvodov sa dané územie mapuje celé. Pre koloniálne hniezdenie sa nezisťuje hustota na malé plochy, ale hustota na celé monitorované územie (páry/100 km2). Ako pomocné kritérium sa dá tiež použiť počet kolónií v určitom území (napr. CHVÚ, orografický celok). Druh možno sledovať metódou priameho vyhľadávania hniezd. Prehľadávajú sa všetky jestvujúce i potenciálne lokality (kolmé či strmé hlinitopiesočnaté steny bez ohľadu na pôvod). Využívajú sa pri tom informácie miestneho obyvateľstva, ako aj poznatky z predchádzajúcich rokov. Na určenie počtu obsadených a neobsadených nôr je nutné sledovať zalietavanie vtákov do nôr. Až na výnimky si každoročne vtáky vyhrabávajú nové hniezdne nory. Denná doba nie je dôležitá, odporúča sa však sledovať v čase najvyššej aktivity (záletov do dutín), čiže v teplejšej časti dňa. Z hľadiska dátumu sú najlepšími mesiacmi máj a jún. Sledovať je však možné od prvých príletov (obvykle koncom apríla) do konca hniezdenia v júli. Zisťovanie hniezdnej úspešnosti možno realizovať priamou kontrolou hniezda pomocou vhodného typu endoskopu (jednoduché zrkadielko so zdrojom svetla). Vzhľadom na umiestnenie nory v stenách i kvôli minimalizácii vyrušovania odporúčame použiť endoskop so svetelným káblom, aplikovaný do dutiny na teleskopickej tyči. Kontrolu hniezdnej úspešnosti môže vykonávať len odborník, aby nedošlo k poraneniu a usmrteniu mláďat. Kvôli zakriveniu chodieb nebude možné niektoré nory vôbec skontrolovať. Jednoduchšie je kontrolovať mláďatá v mladšom veku (do cca 10 – 12 dní), avšak niektoré z nich sa nedožijú vylietania, čím sa údaje skresľujú. Kvôli uvedeným negatívnym faktorom je vhodná kontrola hniezdnej úspešnosti len v rámci dlhšej periódy (raz za 5 rokov). Rozloha vhodného územia: zmapujeme všetky potenciálne hniezdiská v krajine a zisťujeme ich stav (druh materiálu stien, vyrušovanie, blízkosť stavieb, možnosť obnovy stien a pod.).

 

Pozorovali ste brehuľu hnedú? Zapíšte ju do AvesSymfony! http://aves.vtaky.sk/