SOS/BirdLife Slovensko (Vedúci partner projektu) 

www.vtaky.sk

 

Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko nadväzuje na tradície Československé společnosti ornitologické založenej v r. 1926, ktorej aktivity na slovenskej strane prebrala. V roku 1993 bola založená Spoločnosť pre ochranu vtáctva na Slovensku, ktorá bola v r. 2006 premenovaná na SOS/BirdLife Slovensko. Hlavným poslaním SOS/BirdLife Slovensko je ochrana a výskum vtáctva a jeho biotopov a prírody ako celku. Spoločnosť je aktívna na národnej úrovni s viac než 1000 členy a 4000 spolupracovníkmi vo všetkých regiónoch a s pobočkami vo viacerých z nich, vrátane Trnavy a Trenčína. SOS/BirdLife Slovensko vydáva popularizačné publikácie, časopisy o ochrane vtáctva a prírody, organizuje akcie pre verejnosť. Obzvlášť aktívna je pobočka v Trenčíne, vďaka ktorej ochranárskym aktivitám vznikla na Dubnickom štrkovisku jedna z najväčších kolónií vodného vtáctva, vrátane kolónie brehulí hnedých. Počas 15 rokov aktívnej ochranárskej práce získali dlhoročné manažmentové skúsenosti nielen s kolóniovými druhmi.

 

 

OS Krok (Hlavný cezhraničný partner projektu) 

www.oskrok.cz

 

Občianske združenie Krok realizuje svoju činnosť už 15 rokov. Poslaním organizácie je podpora osobného rastu pre zmenu kvality života. Od začiatku existencie vedie klientov k zdravému životnému štýlu, a tiež k pozitívnemu vzťahu k životnému prostrediu a ochrane prírody. Vďaka participácii v ekologicky prospešných aktivitách majú sociálne vylúčené osoby - klienti terapeutickej komunity - možnosť lepšie spoznať sami seba a tiež produkovať niečo, čo po nich zostane ešte v mnohých nadchádzajúcich rokoch. Od začiatku existencie sa organizácia stará o mestský park v Kyjove, každoročne spolupracuje na oslavách Dňa zeme. Organizácia realizovala aktivity ako je výroba a umiestňovanie búdok pre vtáctvo, čistenie a údržba náučných chodníkov, organizovanie prednášok o ekológii, odstraňovanie náletových drevín a kosenie inváznych druhov rastlín za účelom realizácie plánu starostlivosti o osobitne chránené územia a výroba monitorovacích raftov pre monitoring šeliem. Predovšetkým sa však od roku 2007 angažuje v praktickej údržbe hniezdisk a vytváranie nových hniezdnych príležitostí vtáctvo na šiestich lokalitách v Juhomoravskom regióne. Od začiatku tejto činnosti odborne spolupracuje s niekoľkými neziskovými organizáciami (vrátane SOS/BirdLife Slovensko), tiež s regionálnymi krajskými centrami AOPK ČR (Agentúra ochrany prírody a krajiny) a s odbormi životného prostredia príslušných krajských úradov.